Savremene tehnike proizvodnje rasada povrća

Uspešna proizvodnja povrća u plastenicima/staklenicima direktno je vezana za kvalitet rasada preko kog se i zasniva. Na ovaj način obezbeđena ranostasnost doprinosi povećanju prinosa, kao i većoj i stabilnijoj profitabilnosti proizvodnje. Kvalitetatan rasad je ključni faktor za uspešnu proizvodnju povrća. Njegov kvalitet je direktno vezan za uslove uspevanja koji su obezbeđeni tokom rasadnog perioda. Pored odgovarajućeg zaštićenog prostora za proizvodnju rasada je potrebno obezbediti i odgovarajuću specifičnu opremu prilagođenu vrsti koja se gaji. Koriste se i različiti materijali koji doprinose tom kvalitetu. Nakon ovog kursa korisnici će biti osposobljeni da definišu potrebnu opremu i materijale za proizvodnju rasada, definišu tehnologiju gajenja od setve do rasađivanja, odrede zahteve vrste prema uslovima uspevanja, primene opšte i specifične agrotehničke mere, sprovedu osnovne mere zaštite useva, kao i da pripreme, upakuju i transportuju rasad.

Predavanjem pod nazivom Savremene tehnike proizvodnje rasada povrća prof. dr Đorđe Moravčević ukazuje na najvažnije kritične tačke iz sledećih oblasti: načini i tehnike proizvodnje rasada, objekti i oprema, supstrati, mikroklimatski uslovi, kvalitet rasada, kaljenje i čuvanje rasada, ishrana, navodnjavanje, primena biostimulatora, rasađivanje, standardi i zakonske regulative u proizvodnji rasada. Cilj predavanja je da učesnici Kursa dobiju znanja koja će im omogućiti da na stručan i profesionalan način organizuju i rukovode proizvodnjom rasada povrća, za različite namene. Poseban akcenat stavljen je na upoznavanje korisnika sa objektima, opremom, materijalima i tehnikama uzgoja rasada u mineralnim i organskim supstratima, kao i u vodi.

Preuzmite prezentaciju: Savremene tehnike proizvodnje rasada povrća