Upravljanje sistemima za navodnjavanje i fertigaciju u zaštićenom prostoru

Direktor prodaje u kompaniji Avital doo, Olivera Lukačević, dipl. inž. održala je predavanje Upravljanje sistemima za navodnjavanje i fertigaciju u zaštićenom prostoru. 

Gajenje biljaka u zaštićenom prostoru podrazumeva neophodnost kontrolisanja svih faktora koji utiču na razvoj biljaka i njihovu produktivnost. Polazna osnova ovakvog načina biljne proizvodnje je mogućnost da se biljkama obezbede optimalni uslovi za razvoj, a u cilju dobijanja maksimalnih prinosa. Precizno i kontrolisano navodnjavanje i fertigacija u ovakvim uslovima jedan su od osnovnih faktora koji direktno utiču na kvalitet i količinu prinosa. Proizvodjač u svakom trenutku zna količinu, koncentraciju i kvalitet rastvora koji dodaje biljkama, prati program zalivanja i doziranja djubriva i u mogućnosti je da program menja i prilagodjava prema merenjima koja očitava na senzorima. Ovakav način proizvodnje pruža sigurnost, realizaciju proizvodnje prema planu i brz povrat investicije.

Tema predavanja je upravljanje sistemima za navodnjavanje u zaštićenom prostoru, ali se šire može odnositi na precizno i kontrolisano navodnjavanje i doziranje djubriva u svim uslovima intenzivne proizvodnje biljaka. Predavanjem je obuhvaćeno nekoliko tematskih celina: Pravilna kalkulacija potrebne količine vode koja se dodaje biljkama i pravljenje programa zalivanja; Kvalitet vode i predtretman vode; Pravilna filtracija; Pravljenje hidroloških mapa i proračun sistema za navodnjavanje; Glava sistema – filterska stanica; Precizna tehnologija za kontrolisano doziranje djubriva; Kompjuteri i programatori za kontrolu navodnjavanja i fertigacije; Senzori koji obezbedjuju kontrolu i praćenje uslova proizvodnje (temperatura, meteo stanice, mikroklima u zasadima, vlaga i temperatura zemljišta…); Praćenje i kontrolisanje navodnjavanja i fertigacije pomoću mobilnih uredjaja. Cilj predavanja je upoznavanje proizvodjača sa savremenom tehnologijom za precizno i kontrolisano navodnjavanje i fertigaciju, pomoć u kalkulaciji količine i učestalosti zalivanja, upoznavanje sa uredjajima za praćenje uslova proizvodnje, a sve u cilju dobijanja vrhunskih rezultata u biljnoj proizvodnji.

Preuzmite prezentaciju: Upravljanje sistemima za navodnjavanje i fertigaciju u zaštićenom prostoru