UPRAVLJANJE KVALITETOM JAGODASTOG VOĆA U TOKU SKLADIŠTENJA - prof. dr Jasminka Milivojević

Predavanje Upravljanje kvalitetom jagodastog voća u toku skladištenja prof. dr Jasminke Milivojević sadržalo je upoznavanje sa faktorima koji utiču na kvalitet plodova pre, u toku i posle berbe, sa posebnim akcentom na različite načine i uslove skladištenja u cilju što dužeg održavanja senzoričkog i nutritivnog kvaliteta plodova. Predavanje je obuhvatilo i analizu najznačajnijih individualnih faktora koji određuju kvalitet ploda i njegovu skladišnu sposobnost (sorta, klimatski uslovi, ishrana, vodni režim, veličina ploda, boja, čvrstoća, odnos sadržaja rastvorljive suve materije i ukupnih kiselina, i način i rukovanje plodovima posle berbe), kao i primenu različitih tehnologija skladištenja (normalna, kontrolisana i modifikovana atmosfera u kombinaciji sa različitim temperaturnim režimima, značaj prethlađenja plodova, primena određenih alternativnih metoda – ozona, bipolarne jonizacije, atmosfere sa visokom koncentracijom O2, magičnih vreća i slično) sa ciljem usporavanja prirodnog procesa.