SISTEMI UBIRANJA VOĆA I POVRĆA - prof. dr Miloš Pajić

Predavanjem Sistemi ubiranja voća i povrća prof. dr Miloš Pajić prikazao je različite sisteme ubiranja voća i povrća i upoznao učesnike Kursa sa karakterističnim primerima iz voćarske i povrtarske proizvodnje, sa ciljem da ukaže na kritične tačke koje se javljaju tokom procesa ubiranja plodova. Predavanjem su obuhvaćene i najzastupljenije metode ubiranja voća i povrća prema stepenu mehanizovanosti (ručna, polu-mehanizovana, mehanizovana, automatizovana) i ocena podobnosti svakog od sistema ubiranja, kao i uticaj različitih sistema ubiranja na kvalitet procesa ubiranja (gubici, oštećenja, tehničko održavanje, optimizacija procesa ubiranja, stručni kadar, projektovanje sistema ubiranja).