SAVREMENI POSTUPCI PAKOVANJA - prof. dr Tanja Petrović

Prof. dr Tanja Petrović je predavanjem Savremeni postupci pakovanja upoznala učesnike Kursa sa funkcijama ambalaže i osnovnim razlozima koji podstiču uvođenje inovacija u pakovanju prehrambenih proizvoda. Predavanjem su obuhvaćeni i trenutno stanje u oblasti pakovanja voća i povrća posle berbe; tržište voća i povrća i trendovi u pripremi voća za tržište; pakovanje voća i povrća u modifikovanoj atmosfreri gasova – pasivna i aktivna modifikacija atmosphere; trendovi u razvoju ambalažnih materijala za pakovanje voća i povrća, kao i trendovi u razvoju aktivne ambalaže za njihovo pakovanje; mogućnosti primene inteligentnog pakovanja za pakovanje voća i povrća i primena biomaterijala i jestivih filmova i prevlaka za pakovanje voća i povrća.