Savremena tehnologija proizvodnje jagode u zaštićenom prostoru

Prof. dr Jasminka Milivojević održala je predavanje pod nazivom Savremena tehnologija proizvodnje jagode u zaštićenom prostoru. 

Povećana tražnja za svežim plodovima jagode tokom cele godine pojavljuje se kao rezultat rastuće svesti potrošača o nutritivnim i lekovitim svojstvima ovog voća. Da bi se obezbedilo ranije vreme zrenja ili kontinuirano plodonošenje tokom dužeg vremenskog perioda nameće se potreba za izborom odgovarajućih sorti jagode, sistema gajenja i oblika zaštićenog prostora (plastenici, tuneli, nadstrešnice). Dodatno, primenom ovih objekata pruža se mogućnost zaštite biljaka od nepovoljnih abiotičkih činilaca (kiše, mraza, jakog intenziteta sunčevog zračenja i vetra). U zavisnosti od tipa objekta, može se obezbediti potpuna ili delimična kontrola mikroklimatskih činilaca u njima od čega zavisi i mogućnost programiranja vremena zrenja sa ostvarivanjem jednog ili više ciklusa proizvodnje tokom godine. Savremena tehnologija gajenja jagode obuhvata tempiranu sadnju biljaka, izbor tipa sadnica i odgovarajućeg sistema gajenja (zemljište/supstrati) uz prilagođavanje biološkim karakteristikama odabranih sorti (jednorodne i remontantne); kao i optimizaciju primene agro- i pomo-tehničkih mera u redovnoj proizvodnji.

Predavanjem je upoznala učesnike sa faktorima koji utiču na uspešnost proizvodnje jagode u zaštićenom/poluzaštićenom prostoru sa posebnim akcentom na različite sisteme gajenja i cikluse proizvodnje u cilju programiranja vremena zrenja i što dužeg snabdevanja tržišta lokalno proizvedenim plodovima visokog kvaliteta. Predavanje je obuhvatilo mogućnosti primene različitih oblika zaštićenog prostora (visoki i niski PE tuneli, plastenici, nadstrešnice) u proizvodnji jagode i regulaciju mikroklimatskih faktora unutar objekata (temperature, relativne vlažnosti vazduha, intenziteta i spektralnog sastava svetlosti), kao i mogućnosti primene različitih sistema gajenja: 1) hidroponski uzgoj u saksijama/ vrećama (optimizacija veličine i pozicije kontejnera unutar objekta, određivanje optimalnog vremena sadnje i tipa sadnica saglasno programiranom vremenu zrenja, pravilan izbor supstratnih smeša, gustine sadnje, upravljanje ishranom i navodnjavanjem) i 2) gajenje u zemljištu objekta (primena jednorednog i dvorednog sistema gajenja, različito obojenih malč folija, izbor sorti – jednorodne/remontantne). Cilj predavanja je sticanje znanja o mogućnostima modifikacije mikroklimatskih uslova u različitim objektima zaštićenog prostora sa ciljem ostvarivanja vansezonske proizvodnje jagode i zaštite biljaka od štetnog dejstva abiotičkih činilaca; razvijanje sposobnosti pravilnog odabira tehnologije gajenja u skladu sa osobinama gajene sorte – kombinovani uticaj sorte i tehnologije gajenja; sticanje veština u izvođenju svih operacija od sadnje do berbe plodova; i sposobnost primene stečenog znanja u praksi.

Preuzmite prezentacije:

  1. Savremena tehnologija proizvodnje jagode u zaštićenom prostoru – I deo
  2. Savremena tehnologija proizvodnje jagode u zaštićenom prostoru – II deo