Адаптација аутохтоног генофонда воћака и винове лозе на измењене климатске услове са циљем достизања одрживе производње

Адаптација аутохтоног генофонда воћака и винове лозе на измењене климатске услове са циљем достизања одрживе производње

Утицај глобалног загревања на климатске промене на територији Републике Србије резултирао је повећањем средње годишње температуре ваздуха за 1.2°Ц, а током летње сезоне чак за 1.8°Ц од средине 20. века, са променом годишње расподеле падавина и померањем максимума количине падавина из јуна у мај (Вуковић и др., 2018). Утицај оваквих промена климатских услова огледа се и у учесталијој појави екстремних временских догађаја, као што су суша, топлотни таласи и јаки падавински догађаји праћени градом (МЗЖС, 2017). Будуће пројекције климатских услова на територији Србије показују да ће се овакав тренд промена наставити, али и појачати у случају глобалних емисија гасова стаклене баште без имплементације глобалних митигационих мера (ИПЦЦ, 2013; МЗЖС, 2017; Вуковић и др., 2018).

Осмотрене и пројектоване последице промене климе на гајење воћака и винове лозе су: повећана рањивост на касни пролећни мраз и повећане опасности од болести и штеточина, смањење квалитета услед поремећаја физиолошког развоја због појаве екстремно топлих периода и суше, механичких оштећења од града, као и повећана опасност од редукције у производном потенцијалу земљишта због повећане угрожености ерозијом услед екстремних временских догађаја (МЗЖС, 2017).

Угроженост пољопривредне производње намеће значај и хитност спровођења мера адаптације. Пројекат је фокусиран и на очување наслеђа и посебности у воћарској и виноградарској производњи, коју одражава богат аутохтони генофонд сорти и прилагођавање на климатске услове у складу са природним ресурсима и очувањем животне средине.

Због својих повољних климатских и геолошких карактеристика, подручје Републике Србије је веома богато аутохтоним генофондом сорти воћака и винове лозе.

Интересовање за гајење аутохтоних сорти воћака и винове лозе је још израженије због њихове толеранције према различитим стресним факторима, као и нутритивне вредности плодова. Аутохтоне сорте могу бити корисне за укрштања, нарочито са комерцијалним сортама које имају неке позитивне производне особине. Аутохтоне сорте су такође прилагођене локалним условима животне средине.

Po javnom konkursu Ministarstva zaštite životne sredine za dodelu sredstava za podršku projektima civilnog društva u oblasti zaštite životne sredine u 2019. godini

Детаљније

Општи циљ пројекта

Преглед аутохтоног генофонда воћака и винове лозе са анализом рањивости на измењене климатске услове, приоритизација мера адаптације и промоција за имплементацију предложених мера у циљу достизања одрживе производње, повећња отпорности на климатске промене и очување посебности производног подручја Републике Србије.

Пројекат ће омогућити да се изврши:

– Преглед аутохтоног генофонда воћака и винове лозе и заступљеност у производњи воћака и винове лозе у Нишавском и Топличком округу

– Анализа рањивости у измењеним климатским условима, као и анализа варијабилности микроклиматских услова у односу на идентификоване макро-климатске промене

– Анализа ризика у узгајању аутохтоних сорти под измењеним климатским условима и предлагање мера адаптације са циљем достизања одрживе производње

Очекивани резултат Пројекта

– Издавање публикације ”Тематски атлас – Колекција знања о аутохтоном генофонду воћака и винове лозе Нишавског и Топличког округа”

– Листа мера адаптације аутохтоног генофонда на измењене климатске услове и начин њиховог спровођења у пракси, у складу са препорукама о очувању природних ресурса и животне средине

Резултати пројекта

Документа:

Мишљења и ставови изражени у овим публикацијама искључива су одговорност аутора и његових сарадника и не представљају нужно званичан став Министарства заштите животне средине.

Анализа микроклиматских услова

Аутохтони генофонд воћака Нишавског и Топличког округа – села у општинама Прокупље, Ниш, Куршумлија и Алексинац

Идентификација аутохтоних сорти шљиве – села у општинама Алксинац и Прокупље

Скрининг засада са Облачинском вишњом – села у општини Прокупље

Идентификација аутохтоних сорти винове лозе – села у општинама Блаце, Прокупље, Ниш, Сврљиг и Куршумлија

Радни састанак, Ниш

Тематско предавање – Прокупље

Састанак стручњака Ецосоил д.о.о са представницима удружења произвођача, Матејевац