MOGUĆNOSTI FINANSIRANJA: izazovi i šanse - prof. dr Viktor Nedović

Predavanjem Mogućnosti finansiranja: izazovi i šanse (EU i nacionalni fondovi) prof. dr Viktor Nedović ukazao je učesnicima Kursa na mogućnosti koje im stoje na raspolaganju za finansiranje inovativnih projekata privrednih društava, a pre svega malih i srednjih preduzeća. Za HORIZONT 2020, najveći evropski program za istraživanje i inovacije, izneo je mogućnosti, mrežu nacionalnih kontakt osoba i niz tehničkih informacija. Ukazao je na novouspostavljeni Evropski savet za inovacije, sa posebnim fokusom na instrumente za mala i srednja preduzeća. Ukazao je i na mogućnosti koje stoje na raspolaganju kod domaćih fondova, sa fokusom na programe koje je razvio Fond za inovacionu delatnost R. Srbije. Pored ranije lansiranih programa, dat je i prikaz novijih programa kao što su Program saradnje nauke i privrede, Program inovacionih vaučera i Program dokaza koncepta, kao i prikaz Strategije pametne specijalizacije čiji je start predvidjen za 2020. godinu. Prikazane su i opstale mogućnosti, mere i instrumenti za implementaciju koje privrednim društvima stoje na raspolaganju.