II Obuka za Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – SMANJENJE RIZIKA OD ELEMENTARNIH NEPOGODA I MERE ADAPTACIJE NA KLIMATSKE PROMENE U POLJOPRIVREDNOJ POLITICI

Facebook Instagram Google+ Twitter

Organizacija Ujedinjenih nacija za hranu i poljoprivredu (FAO), u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, realizuje projekat “Jačanje otpornosti sektora poljoprivrede na elementarne nepogode” koji finansira Evropska unija, a čiji je cilj unapređenje nacionalnog i lokalnog kapaciteta za smanjenje rizika od elementarnih nepogoda u poljoprivredi, kao i za implementaciju mera klimatski pametne poljoprivrede u Republici Srbiji.

Realizacija II obuke za zaposlene Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, pod nazivom SMANJENJE RIZIKA OD ELEMENTARNIH NEPOGODA I MERE ADAPTACIJE NA KLIMATSKE PROMENE U POLJOPRIVREDNOJ POLITICI, poverena je od strane Organizacije Ujedinjenih nacija za hranu i poljoprivredu (FAO) AgroNET – Centru za obrazovanje i istraživanja. Obuka je održana u Beogradu, u hotelu Putnik Inn i na Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Beogradu, 1. i 2. novembra 2022. godine.

Cilj druge obuke vezane za povećanje otpornosti sektora poljoprivrede je upoznavanje učesnika sa principima upravljanja rizicima od elementarnih nepogoda, kao i iskustvima definisanja politike i mera adaptacije na klimatske promene u EU. Kroz predstavljanje ciklusa smanjenja i upravljanja rizicima, učesnici su upoznati sa koracima u mapiranju i proceni rizika, merama prevencije, koristima sistema ranog upozoravanja, kao i obnovi nakon katastrofa. Razmena ideja o tome kako upravljanje rizicima postaje deo agrane politike, bila je deo rada u plenumu i grupama.

Centralni deo obuke posvećen je prenosu iskustava i mapi puta ka harmonizaciji sa EU klimatskom politikom. Predstavljeno je iskustvo Ministarstva poljoprivrede Republike Hrvatske, kao i obaveze u prilagođavanju pravnog i institucionalnog okvira EU na putu ka klimatski pametnoj poljoprivredi i  upravljanju rizicima. Dodatno, učesnici su dalje produbili znanja vezana za mere adaptacije u stočarstvu i višegodišnjim zasadima.

Drugi dan zajedničkog rada bio je posvećen diskusiji i interakciji sa predavačima, kako bi se mapirao prostor za akciju u svakom od sektora/direkcija/uprava za uključivanje mera klimatske adaptacije u pravni okvir poljoprivredne politike.

Predavači: predstavnici Ministarstva poljoprivrede Republike Hrvatske, Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima Vlade Republike Srbije, Uprave za veterinu i Grupe za klimatske promene Ministarstva Republike Srbije i profesori Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

PLAN I PROGRAM obuke

Obuka Smanjenje rizika od elementarnih nepogoda i mere adaptacije na klimatske promene u poljoprivrednoj politici